Виш пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска

Редовен Професор

Кадар
 • Научно истражувачка област:
  психијатрија,
  фармакологија,
  медицинска психологија,
  неврологија,
  комуникациски вештини,
  здравствена нега
 • Научно – истражувачки фокус:
  психоонкологија,
  невробиологија,
  психофармакологија,
  психотерапија,
  афективни растројства,
  анксиозни растројства,
  шизофренија,
  здравствена нега
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава:
  медицинска психологија со комуникациски вештини
  фармакологија со нега
  здравствена нега
 • Научна област во која е избран:
  фармакологија
  ментална хигиена со психијатрија и нега
  здравствена нега
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности:
  – Невротропен фактор со мозочно потекло (BDNF) како биолошки маркер за депресивно растројствоПроектен координатор за проектот „Обезбедување на алтернативни предшколски услуги, АКРОНИМ: ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ ПЕРИОД“ во реализација на Високата медицинска школа Битола (Универзитет Св. Климент Охридски Битола) а поддржан од Прекуграничната програма помеѓу Република Македонија и Република Грција од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013, Јули 2013 – Септември 2014,вкупен буџет 504000 евраПроектен администратор за проектот „Меѓуграничен центар за регенеративна медицина со матични клетки, АКРОНИМ: РЕМЕДИК“ во реализација на Високата медицинска школа Битола (Универзитет Св. Климент Охридски Битола) а поддржан од Прекуграничната програма помеѓу Република Македонија и Република Грција од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013, Август 2015 – Декември 2016,вкупен буџет 485303 евра
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала:
  THE EFFECT OF ANTIDEPRESSANT TREATMENT ON SERUM BRAIN-DERRIVED
  NEUROTROPHIC FACTOR IN DEPRESSED PATIENTS: PILOT STUDY
  Ristevska-Dimitrovska Gordana, Pejoska Gerazova Vesna, Vujovik Viktorija, Stefanovski Branislav, Novotni Antoni, Durmishi Naser, Ristevskа Stojna, Stepanoska Jasmina, Hadzihamza Kadri MEDICUS, 2011НИЗОК СЕРУМСКИ НЕВРОТРОПЕН ФАКТОР СО МОЗОЧНО ПОТЕКЛО (BDNF) КАЈ ДЕПРЕСИВНО РАСТРОЈСТВО
  Гордана Ристевска-Димитровска, Весна Пејоска Геразова, Стојна Ристевска ПРИЛОЗИ, Македонско научно друштво, 2011DEPRESSIVE SYNDROME IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS – A PILOT STUDY
  Ristevska Gordana, Marinov Petar PSYCHOSOMATIC MEDICINE, 2010, volume XIX, Number 2, page 75-91РАБОТНОТО МЕСТО КАКО СТРЕС ФАКТОР ЗА ПОЈАВА НА АКУТНИ ПСИХОТИЧНИ РАСТРОЈСТВА
  Ристевска Гордана, Пашанко Оливера, Ристевска Стојна, Јовановска Тања, Гагачовска Билјана, Трпеска ДаниелаХОРИЗОНТИ, БРОЈ 5, ГОДИНА 5, ДЕКЕМВРИ 2009, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, стр. 295-300CORRELATION BETWEEN DEPRESSIVE SYNDROME AND PHYSICAL STATUS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
  Ristevska Gordana, Marinov Petar RECEPTOR, 2011Ristevska-Dimitrovska G, Stefanovski P, Smichkoska S, Raleva M, Dejanova B. Depression and Resilience in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 15;3(4):661-5.

  Ristevska-Dimitrovska G, Filov I, Rajchanovska D, Stefanovski P, Dejanova B. Resilience and Quality of Life in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 15;3(4):727-31.

  Ristevska-Dimitrovska Gordana, Pejoska Gerazova Vesna, Vujovik Viktorija, Stefanovski Branislav, Novotni Antoni, Durmishi Naser, Ristevskа Stojna, Stepanoska Jasmina, Hadzihamza Kadri, The effect of antidepressant treatment on serum brain-derrived neurotrophic factor in depressed patients: pilot study, Медикус, Јуни 2012, volume 17(1)

  Gordana Ristevska-Dimitrovska, Rinaldo Shishkov, Vesna Pejoska Gerazova, Viktorija Vujovik, Branislav Stefanovski, Antoni Novotni, Petar Marinov, Izabela Filov, Different serum BDNF levels in depression: results from BDNF studies in FYRMacedonia and Bulgaria, Psychiatria Danubina, 2013; Vol. 25, No. 2, pp 120-125

  Filov Izabela, Raleva Marija, Jordanova Peshevska Dimitrinka, Sethi Dinesh, Ristevska-Dimitrоvska Gordana, Hazdi Hamza Kadri, Poprizova Ana, Relationship between child maltreatment and alcohol abuse – findings from adverse childhood experience study in Republic of Macedonia, Macedonian Journal of Medical Sciences. 2014 Jun 15; 7(2):390-394.

  G. Ristevska-Dimitrovska, D. Rajchanovska, S. Ristevska, T. Jovanovska, I. Filov, V. Prodanovska-Stojchevska, L. Mirchevska, J. Tuteska, T. Naumov, S. Stoilova, R. Ackovska, A. Jankulovska, Z. Zhoglev, Population based study of general health of children from rural area in Macedonia, a current perspective on health sciences, Trakya University, 2014, pp 430-439

  Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Бети Дејанова, Снежана Смичкоска, Марија Ралева, Изабела Филов, Депресивност и резилиентност кај жени лекувани од рак на дојка – пилот студија, Македонско Сестринство, број 1, стр 13-17, мај 2014

  Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања Јовановска, Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, Ленче Мирчевска, Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на семејно насилство во руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, Македонско Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014

  Петра Лукаровска, Гордана Ристевска, Улогата на медицинската сестра во третманот на болни со цереброваскуларни инсулти во општина Прилеп, Македонско Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014

 • Сертификати:
  Членство во организации кои поддржуваат и организираат научно истражувачка дејност:Македонска психијатриска асоцијација,
  International Psycho-oncology Society,
  International European College of Neuropsychopharmacology.