Админ_админ

јуни 12, 2018

Резултати кинезиологија испит

[…]
јуни 12, 2018

Заверка на семестар и пријавување на испити за студенти од II циклус студии

[…]
јуни 12, 2018

Резултати анатомија општа сестра испит

[…]
јуни 12, 2018

Резултати анатомија лаборанти испит

[…]
јуни 12, 2018

Резултати анатомија акушерки испит

[…]
јуни 12, 2018

Резултати хематологија испит

[…]
јуни 12, 2018

Резултати офталмологија испит

[…]
јуни 12, 2018

Термин за испит ортопедија со травматологија и анестезија и реанимација

[…]
јуни 11, 2018

Дневник за практична настава 1 и 2 за радиолошки технолог

[…]
јуни 11, 2018

Резултати хемија 1 и хемија (радиолошки технолог) испит

[…]
јуни 11, 2018

Резултати ментална хигиена и психијатрија со нега испит

[…]
јуни 10, 2018

Резултати анатомија физиотерапевт испит

[…]
јуни 10, 2018

Резултати анатомија радиолошки технолог испит

[…]
јуни 10, 2018

Резултати радиолошки методи 1 испит (дополнување)

[…]
јуни 10, 2018

Резултати хирургија со нега испит

[…]
македонски