Админ_админ

април 5, 2018

Резултати од  прв колоквиум по предметот: Радиолошка заштита

[…]
април 5, 2018

Резултати од поправен  I колоквиум  по предметот:  Менаџмент во здравство

[…]
април 5, 2018

Резултати од поправен  I колоквиум  по предметот:  Менаџмент во здравство

[…]
април 4, 2018

Резултати оториноларингологија со нега прв колоквиум

[…]
април 4, 2018

Резултати хирургија поправен прв колоквиум

[…]
април 4, 2018

Резултати протетика и ортотика поправен прв колоквиум

[…]
април 4, 2018

Резултати хемија II поправен прв колоквиум

[…]
април 4, 2018

Распоред  за испити за Априлска казнена сесија  (април/2018)

[…]
април 4, 2018

Резултати од  поправен колоквиумпо предметот: Ургентни состојби во медицината

[…]
април 4, 2018

Резултати од поправен I колоквиум  по предметот:  Хигиена

[…]
април 3, 2018

Резултати водење на раѓање прв колоквиум КОРЕГИРАНИ

[…]
април 3, 2018

Резултати примарна здравствена заштита поправен прв колоквиум

[…]
април 3, 2018

Резултати менаџмент во здравство прв колоквиум

[…]
април 3, 2018

Одложен поправен колоквиум педијатрија

[…]
април 3, 2018

Резултати ментална хигиена и психијатрија со нега прв колоквиум

[…]
македонски