Админ_админ

февруари 12, 2018

Резултати иннтерна медицина општа сестра и акушерка испит

[…]
февруари 12, 2018

Соопштение за предметите физиологија, хистологија и биохемија II

[…]
февруари 12, 2018

Термин за испит статистика со информатика санитарен инженер

[…]
февруари 12, 2018

Резултати интерна медицина физиотерапевти и радиолози испит

[…]
февруари 11, 2018

Одложено предавање здравствено воспитание

[…]
февруари 9, 2018

Резултати епидемиологија испит

[…]
февруари 9, 2018

Термин за предавања за редовни студенти за летен семестар

[…]
февруари 9, 2018

Термин за семинар и за колоквиуми за вонредни студенти за учебната 2017/2018

[…]
февруари 9, 2018

Резултати микробиологија и дијагностички постапки испит

[…]
февруари 9, 2018

Термин за практичен испит неврологија со нега

[…]
февруари 9, 2018

Резултати медицинска психологија со комуникациски вештини испит

[…]
февруари 9, 2018

Термин испит германски јазик

[…]
февруари 9, 2018

Резултати хемија 1, хемија и аналитичка хемија испит

[…]
февруари 9, 2018

Резултати гинекологија и акушерство со нега испит

[…]
февруари 9, 2018

Резултати ментална хигиена и психијатрија со нега испит

[…]
македонски