Админ_админ

февруари 6, 2018

Резултати патологија со хистопатолошки техники испит

[…]
февруари 6, 2018

Резултати онкологија и палијативна терапија испит

[…]
февруари 6, 2018

Резултати патологија испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати хигиена испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати медицинска статистика со информатика испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати менаџмент во здравство испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати здравствена нега 2 испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати фармакологија испит

[…]
февруари 5, 2018

Термин за комисиски испит физиологија

[…]
февруари 5, 2018

Термин за консултации кај Проф. Рајчановска

[…]
февруари 5, 2018

Почеток на настава летен семестар

[…]
февруари 5, 2018

Резултати биофизика испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати ОРЛ со нега испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати протетика и ортотика испит

[…]
февруари 5, 2018

Резултати патронажна здравствена заштита испит

[…]
македонски