Админ_админ

декември 12, 2017

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Петар Кендра

[…]
декември 12, 2017

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Дениз Дуница

[…]
декември 12, 2017

Распоред за втори колоквиуми за учебната 2017 – 2018 година

[…]
декември 12, 2017

Термин за испити за декемвриска казнена сесија

[…]
декември 12, 2017

Термин за предавање мед. статистика со информатика (санитарен инженер)

[…]
декември 12, 2017

Термин за втор колоквиум клиничка биохемија 2

[…]
декември 12, 2017

Презакажано предавање клиничка биохемија 2

[…]
декември 12, 2017

Резултати патологија и патологија со хистопатолошки техники поправен прв колоквиум

[…]
декември 11, 2017

Предавања германски јазик

[…]
декември 11, 2017

Термин за прв колоквиум радиографски процес

[…]
декември 7, 2017

Резултати анатомија општа сестра втор колоквиум

[…]
декември 6, 2017

Термин за аналитича хемија втор колоквиум

[…]
декември 6, 2017

Термин за втор колоквиум хемија I

[…]
декември 6, 2017

Резултати англиски прв колоквиум

[…]
декември 5, 2017

Одложено предавање социјална медицина

[…]
македонски