Админ_админ

ноември 16, 2017

Резултати неврологија со нега поправен прв колоквиум

[…]
ноември 16, 2017

Резултати од прв поправен колоквиум по предметот Медицинска социологија

[…]
ноември 16, 2017

Резултати ментална хигиена и психијатрија со нега прв поправен колоквиум

[…]
ноември 16, 2017

Резултати педијатрија со неонатологија поправен прв колоквиум

[…]
ноември 16, 2017

Резултати хематологија поправен прв колоквиум

[…]
ноември 15, 2017

Резултати медицинска масажа поправен прв колоквиум

[…]
ноември 15, 2017

Корегирани резултати медицинска статистика со информатика прв поправен колоквиум

[…]
ноември 15, 2017

Резултати судска медицина прв колоквиум

[…]
ноември 15, 2017

Термин за предавање по предметот радиографски процес

[…]
ноември 15, 2017

Резултати спортска медицина прв поправен колоквиум

[…]
ноември 14, 2017

Резултати медицинска статистика со информатика поправен прв колоквиум

[…]
ноември 14, 2017

Резултати дијагностички постапки во микробиологијата (лаборанти) прв колоквиум

[…]
ноември 14, 2017

Резултати микробиологија (лаборанти) прв колоквиум

[…]
ноември 14, 2017

Одбрана на специјалистички труд на кандидатот Душановска Далиборка

[…]
ноември 14, 2017

Резултати цитологија и хистологија поправен прв колоквиум

[…]
македонски