Админ_админ

септември 1, 2017

Резултати инфектологија испит

[…]
август 31, 2017

Резултати КТ и МР испит

[…]
август 30, 2017

Резултати биохемија 1 и 2 практичен испит

[…]
август 30, 2017

Резултати современи дијагностички методи во медицината испит

[…]
август 30, 2017

Резултати кинезиологија 2 колоквиум и испит

[…]
август 30, 2017

Резултати фармакологија испит

[…]
август 29, 2017

Резултати здравствена нега и здравствена нега 1 испит

[…]
август 24, 2017

Резултати анатомија испит

[…]
август 17, 2017

Резултати од испитите по предметите рентген анатомија, КТ и МР и техники на снимање 1

[…]
август 15, 2017

Резултати микробиологија и дијагностички постапки во микробиологијата испит

[…]
август 14, 2017

Резултати дерматовенерологија испит

[…]
јули 24, 2017

Резултати патологија испит

[…]
јули 13, 2017

Резултати патологија со хистопатолошки техники испит

[…]
јули 13, 2017

Резултати онкологија и палијативна терапија испит

[…]
јули 13, 2017

Резултати дерматовенерологија со нега испит

[…]
македонски