Админ_админ

јули 8, 2020

Примена на Компјутери во Еко системите -санитарни инжинери ВМС 2020

[…]
јули 8, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Клиничка биохемија 1 Одржан на ден 23.06.2020 година

[…]
јули 6, 2020

Промена на термин за испит по предметот Социјална медицина

[…]
јули 6, 2020

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р ТУТЕСКА

[…]
јули 6, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  ИСПИТИТЕ по ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА и ХИСТОЛОГИЈА (физиотерапевти)

[…]
јули 6, 2020

Термин за испит по предметот Неврологија

[…]
јули 6, 2020

Термин за испит по предметот Спортска медицина

[…]
јули 5, 2020

Резултати од испитот по предметот Основи на кинезитерапија 

[…]
јули 5, 2020

     Резултати од II колоквиум и Испит по предметот Педијатрија со нега

[…]
јули 5, 2020

Резултати од Испит по предметот Педијатрија со ненатологија

[…]
јули 5, 2020

Резултати од испит 2 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО РЕВМАТОЛОГИЈА

[…]
јули 5, 2020

Резултати од испит 2 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО НЕГА

[…]
јули 5, 2020

Пријавување за полагање испит по предметите Спортска медицина и Хематологија

[…]
јули 4, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Наташа Тренеска

[…]
јули 3, 2020

Извештај за реализирана практична настава за Општа насока и Акушерки

[…]
македонски