Админ_админ

јуни 29, 2020

Резултати од вториот колоквиум по специјална кинезитерапија 1

[…]
јуни 29, 2020

Резултати од испитот по предметот Балнеологија

[…]
јуни 29, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР ( II) КОЛОКВИУМпо предметот БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

[…]
јуни 29, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Нуклеарна медицина

[…]
јуни 29, 2020

Втор колоквиум по предметот ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

[…]
јуни 28, 2020

Соопштение за Практична настава за општа насока и акушерки

[…]
јуни 28, 2020

Резултати од испит по предметот АНАТОМИЈА

[…]
јуни 27, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2

[…]
јуни 25, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ

[…]
јуни 25, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот : АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА

[…]
јуни 25, 2020

Резултати од Вториот колоквиум по предметот: ОНКОЛОГИЈА И ПАЛИЈАТИВНА ТЕРАПИЈА

[…]
јуни 25, 2020

Резултати од испитот по предметот: Eпидемиологија

[…]
јуни 25, 2020

Соопштение по предметот Патофизиологија

[…]
јуни 25, 2020

Соопштение по предметот Примена на компјутери во екосистеми

[…]
јуни 25, 2020

КОНКУРС ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

[…]
македонски