Админ_админ

јуни 19, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика

[…]
јуни 19, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Исхрана и диететика 2

[…]
јуни 18, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Етика

[…]
јуни 18, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од II Колоквиум по ФИЗИОЛОГИЈА

[…]
јуни 18, 2020

Резултати од практичниот испит по БИОХЕМИЈА I и II одржан  на  17.06.2020 год.

[…]
јуни 18, 2020

Соопштение за предметите за полагање кај Виш пред. м-р Владо Дамевски

[…]
јуни 17, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Здравствено воспитание

[…]
јуни 17, 2020

Пријава за полагање на испит кај Проф. д-р Викторија П. Стојчевска

[…]
јуни 16, 2020

Резултати од II колоквиум  по предметот: Хигиенски преглед на вода

[…]
јуни 16, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот: Хигиенски преглед на вода

[…]
јуни 16, 2020

Термин за втор колоквиум по предметот Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
јуни 16, 2020

Резултати од втор колквиум по предметот БАЛНЕОЛОГИЈА

[…]
јуни 16, 2020

Резултати од втор колквиум по предметот ПРОТЕТИКА И ОРТОТИКА

[…]
јуни 16, 2020

Вкупен број на поени по предметот Трансфузија со имунологија

[…]
јуни 16, 2020

Резултати по предметот РАБОТНА И ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА

[…]
македонски