Админ_админ

јуни 14, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот Инфектологија

[…]
јуни 14, 2020

Резултати од прв колоквиум Физикална терапија

[…]
јуни 13, 2020

Резултати од прв колоквиум ОРЛ со нега

[…]
јуни 12, 2020

Соопштение за втор колоквиум по предметот Хигиена

[…]
јуни 12, 2020

Известување за полагање на втор колоквиум

[…]
јуни 12, 2020

Соопштение за колоквиумот по предметот Санитарна техника

[…]
јуни 12, 2020

Резултати од 1 кол.  по наставната дисциплина: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ

[…]
јуни 12, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ПРВ ( I ) КОЛОКВИУМ по предметот БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

[…]
јуни 11, 2020

Соопштение за материјалот за предметот Хигиена

[…]
јуни 11, 2020

Резултати од првиот колоквиум по предметот Кинезиологија

[…]
јуни 11, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот Културолошки компетенции на здр. професионалци

[…]
јуни 11, 2020

Резултати од  прв колоквиум по предметот:Радиолошка заштита

[…]
јуни 11, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Трансфузија со имунологија

[…]
јуни 11, 2020

Соопштение за II циклус студии

[…]
јуни 10, 2020

Резултати од  прв колоквиум  по предметот: Ургентни состојби во медицината

[…]
македонски