Админ_админ

јуни 14, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Примарна здравствена заштита

[…]
јуни 14, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ  КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ РАДИОЛОГИЈА

[…]
јуни 14, 2020

РЕЗУЛТАТИ  ОД  ВТОРИОТ  КОЛОКВИУМ  ПО РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 1

[…]
јуни 14, 2020

Резултати од првиот колоквиум по предметот МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
јуни 14, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот Педијатрија со нега и Педијатрија со неонатологија  

[…]
јуни 14, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот Инфектологија

[…]
јуни 14, 2020

Резултати од прв колоквиум Физикална терапија

[…]
јуни 13, 2020

Резултати од прв колоквиум ОРЛ со нега

[…]
јуни 12, 2020

Соопштение за втор колоквиум по предметот Хигиена

[…]
јуни 12, 2020

Известување за полагање на втор колоквиум

[…]
јуни 12, 2020

Соопштение за колоквиумот по предметот Санитарна техника

[…]
јуни 12, 2020

Резултати од 1 кол.  по наставната дисциплина: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ

[…]
јуни 12, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ПРВ ( I ) КОЛОКВИУМ по предметот БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

[…]
јуни 11, 2020

Соопштение за материјалот за предметот Хигиена

[…]
јуни 11, 2020

Резултати од првиот колоквиум по предметот Кинезиологија

[…]
македонски