Админ_админ

јуни 8, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од I Колоквиум по ФИЗИОЛОГИЈА

[…]
јуни 8, 2020

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Стојкоска Маријана

[…]
јуни 8, 2020

Распоред за полагање на втор колоквиум по Трансфузија со имунологија

[…]
јуни 7, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот: Медицина на трудот

[…]
јуни 7, 2020

Измени во распоредот за колоквиумска недела (прв колоквиум/летен семестар)

[…]
јуни 6, 2020

Известување за полагање по предметот Ендокринологија и Нуклеарна медицина

[…]
јуни 6, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот: Здравствено воспитание

[…]
јуни 4, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот: Подготовка за родителство и планирање на семејство

[…]
јуни 4, 2020

Резултати од I колоквиум по предметот: Гинекологија 2 со нега

[…]
јуни 4, 2020

езултати од I колоквиум по предметот: Гинекологија и акушерство со нега

[…]
јуни 4, 2020

Резултати од прв колоквиум по предметот Санитарна техника (санитарен инжeнер)

[…]
јуни 4, 2020

езултати од прв и втор колоквиум по предметот Сузбивање на заразни болести

[…]
јуни 4, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕКОЛОГИЈА ОДРЖАН НА 02.06.2020

[…]
јуни 3, 2020

Резултати од  прв колоквиум   по предметот: Психијатрија

[…]
јуни 3, 2020

Резултати по предметот Хигиена – I колоквиум одржан на 01.06.2020 год.

[…]
македонски