Админ_админ

јуни 2, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по предметот Балнеологија

[…]
јуни 2, 2020

Распоред за полагање на прв колоквиум по предметот Протетика и ортотика

[…]
јуни 2, 2020

РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА I КОЛОКВИУМ ПО КУЛТУРОЛОШКИ КОМПЕТЕНЦИИ

[…]
јуни 2, 2020

Промена на термин за колоквиум по предметот Дермaтовенерологија

[…]
јуни 2, 2020

Резултати од првиот колоквиум по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ РАДИОЛОГИЈА

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ  ОД  ПРВИОТ  КОЛОКВИУМ  ПО РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 1

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КТ И МР ПАТОЛОГИЈА

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО КОНТРАСТНИ СРЕДСТВА ЗА КТ И МР

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ФИЗИЧКИ ПРИНЦИПИ НА КТ

[…]
јуни 1, 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПРОТОКОЛИ ЗА ЦТ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

[…]
јуни 1, 2020

Резултати од првиот колоквиум по предметот Примарна здравствена заштита

[…]
јуни 1, 2020

Промена на терминот за колоквиум по предметот Културолошки компетенции на здр.професионалци

[…]
мај 31, 2020

Соопштение по предметот Дерматовенерологија

[…]
мај 31, 2020

Распоред за полагање по предметот Медицина на трудот

[…]
македонски