Админ_админ

февруари 24, 2020

Резултати од испит/ втор колоквиум по предметот: Психијатрија со нега Одржан на: 12.02.2020

[…]
февруари 21, 2020

Известување од студентско собрание до сите студенти!

[…]
февруари 20, 2020

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА

[…]
февруари 20, 2020

Термин за практичен испит по предметот Неврологија

[…]
февруари 20, 2020

Предавање по предметот БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

[…]
февруари 20, 2020

Термини за семинар за вонредни студенти 2019/2020 година

[…]
февруари 20, 2020

Термини за колоквиуми за учебна 2019/2020 година

[…]
февруари 20, 2020

Корекција за усниот испит по предметот ОСНОВИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ

[…]
февруари 20, 2020

Известување од студенско собрание до сите студенти

[…]
февруари 19, 2020

Предавањето по предметот “Третман на болка” за студентите физиотерапевти VI – ти семестар, ќе се одржи во 13 часот во предавална 1.

февруари 19, 2020

Студентите кои го избрале предметот ” Пронципи на предавање и администрација ” od VI-ти семестар, да се јават кај директор или заменик директор.

февруари 19, 2020

Резултати од Испит – ОСНОВИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ Одржан на: 12.02.2020 год.

[…]
февруари 19, 2020

Предавањето по предметот третман на болка за студентите физиотерапевти VI – ти семестар, ке се одржи во 13 часот во предавална 1

февруари 19, 2020

Резултати од Испит – втор колоквиум по предметот: ПАТОЛОГИЈА СО ХИСТОПАТОЛОШКИ ТЕХНИКИ Одржан на: 11.02.2020 год. Список на студенти кои го положија испитот.

[…]
февруари 18, 2020

Распоред за вежби по предметот Здравствена нега 2 (општа насока и акушерки -прва година)

[…]
македонски