Админ_админ

февруари 10, 2020

Резултати од испитот по основи на кинезитерапија

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 2 со нега

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од испитот по предметот: Гинекологија со нега 1

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од испитот по предметот: Гинекологија со нега

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од испитот по предметот: Гинекологија и акушерство со нега (општа насока)

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Токсикологија

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од II колоквиум по предметот: Педијатрија со нега – физиотерапевти

[…]
февруари 10, 2020

  Резултати од II колоквиум и Испит по предметот Педијатрија со нега

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од II колоквиум и Испит по предметот: Педијатрија со неонатологија

[…]
февруари 10, 2020

Резултати од  испит/II колоквиум   по предметот: Ургентни состојби во медицината

[…]
февруари 7, 2020

Р Е З У Л Т А Т И   од ИСПИТOT по ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

[…]
февруари 7, 2020

Резултати од  практичниот испит по предметот Неврологија со нега

[…]
февруари 7, 2020

Термин за практичен испит по предметот Ургентни состојби во медицината

[…]
февруари 7, 2020

Р Е З У Л Т А Т И   од ИСПИТOT по ХИСТОЛОГИЈА

[…]
февруари 7, 2020

Резултати од испитот по предметот Третман на болка

[…]
македонски