Админ_админ

јануари 24, 2020

Резултати од 2 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА   Радиолошки технолог

[…]
јануари 24, 2020

Резултати од 2 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО РЕВМАТОЛОГИЈА   физиотерапевт

[…]
јануари 23, 2020

Термин за втор колоквиум по предметот Радиолошка биологија

[…]
јануари 23, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Ортопедија со травматологија

[…]
јануари 23, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот Анестезија, реанимација и интензивно лекување

[…]
јануари 23, 2020

Резултати од 2 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО НЕГА   Акушерка

[…]
јануари 23, 2020

Резултати од 2 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО НЕГА Општа мед. сестра

[…]
јануари 22, 2020

Резултати од 2 колоквиум по АНАТОМИЈА, Радиолошки технолози  

[…]
јануари 22, 2020

Резултати од 2 колоквиум по АНАТОМИЈА, физиотерапевт

[…]
јануари 22, 2020

Резултати од 2 колоквиум по АНАТОМИЈА, акушерка

[…]
јануари 22, 2020

Резултати од 2 колоквиум по АНАТОМИЈА, Општа медицинска сестра

[…]
јануари 22, 2020

Резултати од II колоквиум по АНАТОМИЈА, Медицинско лаб аналитичар и санитарен инженер

[…]
јануари 22, 2020

Соопштение за испитот по предметот Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
јануари 22, 2020

Промена на термин за испит по предметот Фармакологија

[…]
јануари 22, 2020

Резултати од втор колоквиум по предметот СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

[…]
македонски