Админ_админ

декември 18, 2019

Вежби по предметот Анатомија

[…]
декември 18, 2019

Соопштение за предавањето по предметот Правни аспекти на медицинската грижа

[…]
декември 17, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА

[…]
декември 16, 2019

Термин за втор колоквиум по предметите Исхрана и диететика 1 и Хигиена (САНИТАРЕН ИНЖЕНЕР)

[…]
декември 16, 2019

Соооштение за предавањата по предметот Психијатрија со нега

[…]
декември 16, 2019

Соопштение за предметот Управување со отпад

[…]
декември 16, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Поправен Колоквиум по БИОХЕМИЈА II

[…]
декември 16, 2019

Резултати од колоквиум по предметот Англиски јазик

[…]
декември 16, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМ по предметот МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СО КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

[…]
декември 13, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот: Медицинска социологија

[…]
декември 13, 2019

Предавање по предметот Физикална терапија

[…]
декември 11, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Поправен Колоквиум по ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

[…]
декември 11, 2019

Одлагање на предавањата по предметот Микробиологија и Микробиологија со паразитологија

[…]
декември 11, 2019

Одлагање на предавањето по предметот Патофизиологија

[…]
декември 11, 2019

Одлагање на предавањето по предметот Медицинска масажа

[…]
македонски