Админ_админ

декември 10, 2019

Термин за предавање по предметот Хирургија со нега

[…]
декември 10, 2019

Резултати од ноемвриска казнена сесија по предметот: ПСИХИЈАТРИЈА СО НЕГА

[…]
декември 10, 2019

Резултати од  ноемвриска казнена сесија   по предметот: УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО МЕДИЦИНАТА 

[…]
декември 10, 2019

Термин за предавање по предметот Радиолошка биологија

[…]
декември 10, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМпо предметотЗДРАВСТВЕНА НЕГА

[…]
декември 10, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПОПРАВЕН ПРВКОЛОКВИУМ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА1

[…]
декември 10, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Поправен Колоквиум по ХИСТОЛОГИЈА  одржан на 05.12.2019 год.

[…]
декември 10, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Поправен Колоквиум по БИОХЕМИЈА  одржан на 05.12.2019 год.  

[…]
декември 8, 2019

РЕЗУЛТАТИ ОД  ПОПРАВНИОТ  КОЛОКВИУМ  ПО МЕДИЦИНСКА  ЕХОСОНОГРАФИЈА

[…]
декември 8, 2019

РЕЗУЛТАТИ ОД  ПОПРАВНИОТ  КОЛОКВИУМ  ПО РАДИОЛОШКА АПАРАТУРА

[…]
декември 8, 2019

РЕЗУЛТАТИ ОД  ПОПРАВНИОТ  КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ  РАДИОЛОШКИ МЕТОДИ 2,

[…]
декември 6, 2019

Резултати од испитот по Биофизика

[…]
декември 6, 2019

Резултати од колоквиумот по предметот: ПАТОЛОГИЈА и ПАТОЛОГИЈА СО ХИСТОПАТОЛОШКИ ТЕХНИКИ

[…]
декември 5, 2019

Резултати од ИСПИТОТ по: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ

[…]
декември 5, 2019

Резултати од поправен колоквиум по:  ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

[…]
македонски