Админ_админ

декември 13, 2019

Предавање по предметот Физикална терапија

[…]
декември 11, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Поправен Колоквиум по ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

[…]
декември 11, 2019

Одлагање на предавањата по предметот Микробиологија и Микробиологија со паразитологија

[…]
декември 11, 2019

Одлагање на предавањето по предметот Патофизиологија

[…]
декември 11, 2019

Одлагање на предавањето по предметот Медицинска масажа

[…]
декември 10, 2019

Термин за предавање по предметот Хирургија со нега

[…]
декември 10, 2019

Резултати од ноемвриска казнена сесија по предметот: ПСИХИЈАТРИЈА СО НЕГА

[…]
декември 10, 2019

Резултати од  ноемвриска казнена сесија   по предметот: УРГЕНТНИ СОСТОЈБИ ВО МЕДИЦИНАТА 

[…]
декември 10, 2019

Термин за предавање по предметот Радиолошка биологија

[…]
декември 10, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМпо предметотЗДРАВСТВЕНА НЕГА

[…]
декември 10, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПОПРАВЕН ПРВКОЛОКВИУМ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА1

[…]
декември 10, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Поправен Колоквиум по ХИСТОЛОГИЈА  одржан на 05.12.2019 год.

[…]
декември 10, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Поправен Колоквиум по БИОХЕМИЈА  одржан на 05.12.2019 год.  

[…]
декември 8, 2019

РЕЗУЛТАТИ ОД  ПОПРАВНИОТ  КОЛОКВИУМ  ПО МЕДИЦИНСКА  ЕХОСОНОГРАФИЈА

[…]
декември 8, 2019

РЕЗУЛТАТИ ОД  ПОПРАВНИОТ  КОЛОКВИУМ  ПО РАДИОЛОШКА АПАРАТУРА

[…]
македонски