Админ_админ

декември 4, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПРВ КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА

[…]
декември 3, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од ИСПИТОТ по ФИЗИОЛОГИЈА

[…]
декември 3, 2019

Резултати од испит по предметот:Исхрана и диетeтика

[…]
декември 3, 2019

Термин за поправен колоквиум по предметот Рад. апаратура, Мед. ехосонографија и Рад. методи

[…]
декември 3, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 2

[…]
декември 3, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ И ВТОР КОЛОКВИУМ по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА

[…]
декември 3, 2019

езултати од поправен I колоквиум по предметот: Епидемиологија

[…]
декември 3, 2019

Резултати од поправен I колоквиум по предметот:Хигиена

[…]
декември 3, 2019

Резултати од поправен I колоквиум по предметот:Исхрана и диетeтика

[…]
декември 3, 2019

Резултати од испит по предметот:Инфектологија

[…]
декември 3, 2019

Резултати од испит по предметот:Хигиена

[…]
декември 3, 2019

Резултати од  поправен колоквиум   по предметот: Неврологија со нега/Неврологија

[…]
декември 3, 2019

Резултати од  поправен  колоквиум   по предметот: Психијатрија со нега

[…]
декември 3, 2019

Резултати од  поправен  колоквиум   по предметот: Судска медицина

[…]
декември 2, 2019

Промена на термин за вежби по предметот Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
македонски