Админ_админ

декември 2, 2019

Резултати од поправен I колоквиум по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
декември 2, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од ИСПИТОТ по ХИСТОЛОГИЈА

[…]
декември 2, 2019

Резултати од поправен колоквиум по предметот: Правни аспекти на медицинска грижа

[…]
декември 2, 2019

Резултати од испит Сузбивање на преносливи болести (санитарен инженер)

[…]
декември 2, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Гинекологија  1 со нега

[…]
декември 2, 2019

Резултати од испитот по предметот: Гинекологија и акушерство со нега (општа насока)

[…]
декември 2, 2019

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 1 – казнена сесија

[…]
декември 2, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
декември 2, 2019

Резултати од Испитот по предметот Педијатрија со нега

[…]
декември 2, 2019

Резултати од испитот по предметот: Медицина на трудот

[…]
декември 2, 2019

  Резултати од испитот по предметот: Здравствено воспитание

[…]
декември 2, 2019

Резултати од поправен прв колоквиум по предметот СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

[…]
декември 2, 2019

Резултати од поправен прв колоквиум по предметот МЕДИЦИНСКА МАСАЖА

[…]
декември 2, 2019

Резултати од поправен прв колоквиум по предметот ГЕРИЈАТРИЈА

[…]
декември 2, 2019

Резултати од испитот по предметот ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

[…]
македонски