Админ_админ

ноември 29, 2019

Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
ноември 29, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Анестезија,реанимација и интезивно лекување

[…]
ноември 29, 2019

Резултати од I ПОПРАВЕН колоквиум по предметот: Предучилишна и училишна хигиена

[…]
ноември 29, 2019

Резултати од I ПОПРАВЕН колоквиум по предметот: Предмети за општа употреба

[…]
ноември 29, 2019

Резултати од  I  ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Хигиенски преглед на храна

[…]
ноември 29, 2019

Резултати од  I  ПОПРАВЕН колоквиум по предметот:  Инспекциски надзор

[…]
ноември 29, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Англиски јазик

[…]
ноември 28, 2019

Термин за предавање и поправен колоквиум по предметот Радиолошка биологија

[…]
ноември 28, 2019

Поправен колоквиум по предметот Француски јазик

[…]
ноември 28, 2019

Резултати од I поправен колоквиум по предметот: Спортска медицина

[…]
ноември 28, 2019

Резултати од I поправен колоквиум по предметот: Токсикологија

[…]
ноември 28, 2019

Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Специјална кинезитерапија 2

[…]
ноември 27, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Ортопедија со травматологија

[…]
ноември 26, 2019

Резултати од  прв колоквиум ПОПРАВЕН по Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (санитарен инжeнер)

[…]
ноември 26, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Физикална терапија

македонски