Админ_админ

ноември 25, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот : Прехранбени адитиви и пестициди                               

[…]
ноември 25, 2019

Термин за поправен прв колоквиум по предметот Медицинска статистика со мед информатика

[…]
ноември 25, 2019

Термин за прв колоквиум по предметот Радиолошка биологија

[…]
ноември 25, 2019

Термин за прв колоквиум по предметот Клиничка биохемија (санитарен инженер)

[…]
ноември 25, 2019

Соопштение за практичниот дел по предметот Управување со отпад

[…]
ноември 24, 2019

Резултати од1 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО НЕГА   акушерка

[…]
ноември 24, 2019

Резултати од I колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО НЕГА Општа мед. сестра

[…]
ноември 24, 2019

Корегирани резултати од I колоквиум по предметот: Епидемиологија

[…]
ноември 23, 2019

Термин за вежби за предметот Здравствена нега физиотерапевти (I група)

[…]
ноември 23, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ПРВ КОЛОКВИУМ по предметот МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СО КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот ГЕРИЈАТРИЈА

[…]
ноември 22, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Колоквиум БИОХЕМИЈА

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Основи на истражување

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од1 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Радиолошки технолог

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од1 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО РЕВМАТОЛОГИЈА   физиотерапевт

[…]
македонски