Админ_админ

ноември 22, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот ГЕРИЈАТРИЈА

[…]
ноември 22, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Колоквиум БИОХЕМИЈА

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Основи на истражување

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од1 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Радиолошки технолог

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од1 колоквиум по: ИНТЕРНА МЕД. СО РЕВМАТОЛОГИЈА   физиотерапевт

[…]
ноември 22, 2019

Соопштение за испитот по Физикална терапија – казнена сесија

[…]
ноември 22, 2019

Термин за испитите по предметите Анестезија, реанимација и инт. лекување и Ортопедија со трваматологија

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Француски јазик

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Медицинска социологија

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од  I  колоквиум по предметот:  Хигиенски преглед на храна

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од  I  колоквиум по предметот:  Инспекциски надзор

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од  прв колоквиум   по предметот: Неврологија со нега

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот:Хигиена

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од поправен колоквиум по: AНАТОМИЈА физиотерапевт

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од  прв колоквиум по предметот: Судска медицина

[…]
македонски