Админ_админ

ноември 22, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот Француски јазик

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Медицинска социологија

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од  I  колоквиум по предметот:  Хигиенски преглед на храна

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од  I  колоквиум по предметот:  Инспекциски надзор

[…]
ноември 22, 2019

Резултати од  прв колоквиум   по предметот: Неврологија со нега

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот:Хигиена

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од поправен колоквиум по: AНАТОМИЈА физиотерапевт

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од  прв колоквиум по предметот: Судска медицина

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од  прв колоквиум   по предметот: Психијатрија со нега

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот:Исхрана и диететика 1 (санитарни инженери)

[…]
ноември 21, 2019

Распоред на испити за ноемвриска испитна сесија

[…]
ноември 21, 2019

Резултати од прв колоквиум по предметот СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

[…]
ноември 21, 2019

Консултации за предметот Клиничка биохемија (санитарни инженери)

[…]
ноември 21, 2019

Термин за поправен прв колоквиум по предметите Педијатрија со неонатологија и Хематологија

[…]
македонски