Админ_админ

ноември 20, 2019

Резултати од поправен  колоквиум по: AНАТОМИЈА медицинско лаб. аналитичар

[…]
ноември 20, 2019

Резултати од првиот колоквиум по предметот МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
ноември 19, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Гинекологија  со нега

[…]
ноември 19, 2019

Резултати од I колоквиум по предметот: Гинекологија  1 со нега

[…]
ноември 19, 2019

Термин за прв и поправен прв колоквиум по предметите Патологија и Патологија со хистопатолошки техники

[…]
ноември 19, 2019

Резултати од поправен колоквиум по: AНАТОМИЈА Општа медицинска сестра

[…]
ноември 19, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Колоквиум ЦИТОЛОГИЈА СО ХУМАНА ГЕНЕТИКА

[…]
ноември 19, 2019

Резултати од  прв колоквиум по Дезинфекција, дезинсекција и дератизација (санитарен инжeнер)

[…]
ноември 19, 2019

Резултати од првиот колоквиум по предметот: Санитарна микробиологија

[…]
ноември 19, 2019

Р Е З У Л Т А Т И од I Колоквиум ХИСТОЛОГИЈА

[…]
ноември 18, 2019

Резултати од првиот колоквиум по предметот Основи на кинезитерапија

[…]
ноември 18, 2019

Термин за испит по предметот Радиологија за ноемвриска казнена сесија

[…]
ноември 18, 2019

Термин за колоквиуми кај Проф. Гордана Белчевска

[…]
ноември 18, 2019

Термин за прв колоквиум по предметот Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
ноември 18, 2019

РЕЗУЛТАТИ од I КОЛОКВИУМ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА  

[…]
македонски