Админ_админ

септември 14, 2020

Резултати од Испитот по предметот: Хематологија Одржан online на: 04.09.2020 год. и на 11.09.2020 со физичко присуство

[…]
септември 14, 2020

Резултати од Испит по предметот: Спортска медицина Одржан на: 11.09.2020 год.

[…]
септември 14, 2020

Резултати од Испит по предметот Културолошки компетенции на здр. професионалци Одржан online на 04.09.2020g. и на 11.09.2020г со физичко присуство

[…]
септември 14, 2020

Резултати од Испитот по предметот Педијатрија со нега Одржан на 09.09.2020 г.

[…]
септември 14, 2020

Резултати од Испит по предметот Педијатрија со ненатологија Одржан на 09.09.2020 г.

[…]
септември 11, 2020

Резултати од испитот по предметот ОСНОВИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ Одржан на 02.09.2020

[…]
септември 11, 2020

Резултати од испитит по предметот ЕКОЛОГИЈА Одржан на 31.08.2020

[…]
септември 11, 2020

Резултати од испитот по предметот МЕДИЦИНСКА МАСАЖА Одржан на: 10.09.2020 година.

[…]
септември 11, 2020

Резултати од ИСПИТОТ  по предметот: ОНКОЛОГИЈА И ПАЛИЈАТИВНА ТЕРАПИЈА oдржан на: 09.09.2020 год.

[…]
септември 11, 2020

Р Е З У Л Т А Т И од  ИСПИТОТ  по БИОХЕМИЈА I, БИОХЕМИЈА II и БИОХЕМИЈА (санитарни инжинери)  одржан  на  09.09.2020 год.

[…]
септември 11, 2020

Резултати од испит.  по наставната дисциплина: СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ Одржан на: 31.08.2020

[…]
септември 11, 2020

Резултати од испит.  по наставната дисциплина: АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА Одржан на: 31.08.2020

[…]
септември 10, 2020

Соопштение за студентот 6604

[…]
септември 10, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Инфектологија

[…]
септември 10, 2020

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Епидемиологија

[…]
македонски