Админ_админ

септември 27, 2019

Резулати од испитот по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
септември 27, 2019

Р Е З У Л Т А Т И Од испитот ХИСТОЛОГИЈА одржан на 26.09.2019 год.

[…]
септември 27, 2019

Резултати од испитот по предметот Специјална кинезитерапија 2

[…]
септември 26, 2019

Резултати од Испитот по предметот: Културолошки компетенции на здр. професионалци

[…]
септември 26, 2019

Резултати од испитот и II колоквиум по предметот: Здравствено воспитание

[…]
септември 26, 2019

Р Е З У Л Т А Т И Од испитите БИОХЕМИЈА  I,  БИОХЕМИЈА  II и  БИОХЕМИЈА  одржани на 23.09.2019 год

[…]
септември 26, 2019

Р Е З У Л Т А Т И Од испитот ФИЗИОЛОГИЈА

[…]
септември 25, 2019

Резултати од Испит и Втор колоквиум по предметот: ОНКОЛОГИЈА И ПАЛИЈАТИВНА ТЕРАПИЈА

[…]
септември 25, 2019

Промена на термин за комисиски испити

[…]
септември 25, 2019

Прелиминарна листа за трет уписен рок за учебната 2019/2020

[…]
септември 25, 2019

Термин за испит по предметот Специјална кинезитерапија 2

[…]
септември 25, 2019

Резултати од испитот Специјална кинезитерапија 1

[…]
септември 25, 2019

Резултати од испитот по предметот Основи на кинезитерапија

[…]
септември 25, 2019

Резултати од Испит по предметот: ПАТОЛОГИЈА

[…]
септември 25, 2019

Резултати од ИСПИТOT по предметот: ПАТОЛОГИЈА СО ХИСТОПАТОЛОШКИ ТЕХНИКИ

[…]
македонски