Админ_админ

септември 19, 2019

Резултати од Испит и  II колоквиум по предметот: Педијатрија со неонатологија со нега

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испитот по предметот: Гинекологија и акушерство со нега (општа насока)

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испитот по предметот: Гинекологија со нега

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 2 со нега

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испит по предметот: Гинекологија 1 со нега

[…]
септември 19, 2019

Резултати од испитот по предметот: Водење на раѓање

[…]
септември 18, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Хигиена

[…]
септември 18, 2019

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ивона Павловска

[…]
септември 18, 2019

Прелиминарна листа втор уписен рок 2019/2020

[…]
септември 16, 2019

Резултати од  испит/втор колоквиум   по предметот:Психијатрија

[…]
септември 16, 2019

Резултати од испит 2 колоквиум : ИНТЕРНА МЕДИЦИНА акушерка

[…]
септември 16, 2019

Резултати од испит: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Радиолошки технолог

[…]
септември 16, 2019

Резултати од испит : ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Општа мед. сестра

[…]
септември 16, 2019

Резултати од испит и 2 кол : ИНТЕРНА МЕДИЦИНА физиотерапевт

[…]
септември 13, 2019

Резултати од испитот по Биофизика

[…]
македонски