Админ_админ

септември 16, 2019

Резултати од испит 2 колоквиум : ИНТЕРНА МЕДИЦИНА акушерка

[…]
септември 16, 2019

Резултати од испит: ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Радиолошки технолог

[…]
септември 16, 2019

Резултати од испит : ИНТЕРНА МЕДИЦИНА Општа мед. сестра

[…]
септември 16, 2019

Резултати од испит и 2 кол : ИНТЕРНА МЕДИЦИНА физиотерапевт

[…]
септември 13, 2019

Резултати од испитот по Биофизика

[…]
септември 13, 2019

Резултати од испитот по предметот: Медицинска етика

[…]
септември 12, 2019

Дополнителен конкурс за втор уписен рок

[…]
септември 12, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЈА СО КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ

[…]
септември 12, 2019

РЕЗУЛТАТИ од ИСПИТ по предметот ЗДРАВСТВЕНА НЕГА

[…]
септември 12, 2019

Термин за испит по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
септември 12, 2019

Резултати од Испит по предметот: Спортска медицина

[…]
септември 11, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Eпидемиологија

[…]
септември 11, 2019

Резултати од испитот по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
септември 11, 2019

Термин за испит по предметот Примена на компјутери во екосистеми

[…]
септември 11, 2019

Термин за испити кај Проф. д-р Гордана Белческа

[…]
македонски