Админ_админ

јуни 23, 2019

Резултати од испит/втор колоквиум по предметот:Радиолошка заштита

[…]
јуни 21, 2019

втор колоквиум по предметот хирургија со нега

[…]
јуни 21, 2019

Резултати од вториот колоквиум по Трансфузиологија и имунологија

[…]
јуни 21, 2019

Резултати од испитот по предметот: Етика

[…]
јуни 20, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Инфектологија со нега

[…]
јуни 20, 2019

Евидентирање на оценки по предметот Хигиенски преглед на вода

[…]
јуни 19, 2019

Резултати од II колоквиум/испит по предметот: Хигиена

[…]
јуни 13, 2019

Резултати по предметот: Менаџмент во здравство

[…]
јуни 11, 2019

Пријавување на испити и заверка на семестар за студенти на II циклус студии

[…]
јуни 7, 2019

Резултати од испит по предметот: Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
јуни 7, 2019

Резултати од испит по предметот: Eпидемиологија

[…]
јуни 7, 2019

Термин за испит по предметот: Третман на болка

[…]
јуни 6, 2019

Термин за испит по предметот: Културолошки компетенции на здравствените професионалци

[…]
јуни 6, 2019

Термини за испити кај пред. м-р Ана Рендевска

[…]
јуни 6, 2019

Испитите по предметите : Акушерство со нега I, Акушерство со нега II, Акушерство со нега III и Превенција во гинекологија и акушерство

[…]
македонски