Админ_админ

декември 4, 2018

Предавање по предметот Епидемиологија

[…]
ноември 27, 2018

Резултати од колоквиум по предметот: Хигиена

[…]
ноември 27, 2018

Резултати од поправен I колоквиум по предметот: Eпидемиологија

[…]
ноември 22, 2018

Резултати од поправен I колоквиум по предметот:Инфектологија со нега

[…]
ноември 22, 2018

Соопштение за колоквиум по предметот Патофизиологија

[…]
ноември 22, 2018

Дополнување на резултати од поправен I колоквиум по: Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
ноември 21, 2018

Резултати од I колоквиум по предметот: Eпидемиологија

[…]
ноември 21, 2018

Резултати од I колоквиум по предметот: Анестезија, реанимација и интензивно лекување

[…]
ноември 20, 2018

Резултати од I колоквиум по предметот: Инфектологија со нега

[…]
ноември 17, 2018

Резултати од  I колоквиум  по предметот: Неврологија /физиотерапевти

[…]
ноември 17, 2018

Резултати од  I колоквиум  по предметот: Ментална хигиена и психијатрија со нега

[…]
ноември 17, 2018

Резултати од  I колоквиум  по предметот: Неврологија со нега

[…]
ноември 16, 2018

Термин за I колоквиум по предметите Акушерство со нега 1 и Акушерство со нега 3

[…]
ноември 16, 2018

Резултати од  прв колоквиум по предметот: Судска медицина

[…]
ноември 16, 2018

Соопштение за предавањата по предметот Неврологија со нега

[…]
македонски