Админ_админ

ноември 16, 2018

Резултати од I колоквиум Биохемија

[…]
ноември 14, 2018

Резултати од I колоквиум по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александра Николовска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Бети Стојческа

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Томе Мирчевски

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ивица Манасиевски

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Даниела Лозевска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Богданка Апостоловска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александар Поповски

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Викторија Тасева

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Горан Димитровски

[…]
октомври 25, 2018

Предавање по предметот Социјална медицина

[…]
октомври 25, 2018

Распоред за предавања за II година III семестар вонредни студенти учебна 2018/2019 година

[…]
октомври 24, 2018

Термин за предавање по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
октомври 18, 2018

Предавање на просториите на Високата медицинска школа од страна на КРЕДО центар

[…]
македонски