Админ_админ

ноември 17, 2018

Резултати од  I колоквиум  по предметот: Ментална хигиена и психијатрија со нега

[…]
ноември 17, 2018

Резултати од  I колоквиум  по предметот: Неврологија со нега

[…]
ноември 16, 2018

Термин за I колоквиум по предметите Акушерство со нега 1 и Акушерство со нега 3

[…]
ноември 16, 2018

Резултати од  прв колоквиум по предметот: Судска медицина

[…]
ноември 16, 2018

Соопштение за предавањата по предметот Неврологија со нега

[…]
ноември 16, 2018

Резултати од I колоквиум Биохемија

[…]
ноември 14, 2018

Резултати од I колоквиум по предметот:Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александра Николовска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Бети Стојческа

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Томе Мирчевски

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Ивица Манасиевски

[…]
октомври 26, 2018

Jавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Даниела Лозевска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Богданка Апостоловска

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Александар Поповски

[…]
октомври 26, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Викторија Тасева

[…]
македонски