Админ_админ

октомври 1, 2018

Резултати специјална кинезитерапија 1 испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати специјална кинезитерапија 2 и основи на кинезитерапија испит ИЗМЕНА

[…]
октомври 1, 2018

Дополнителен конкурс за IV уписен рок прв циклус студии

[…]
октомври 1, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Дијана Бошевска

[…]
октомври 1, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Летка Левринска

[…]
октомври 1, 2018

Резултати алтернативна медицина испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати педијатрија со нега испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати радиолошка апаратура испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати радиологија за физиотерапевти испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати медицинска ехосонографија испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати радиолошки методи 2 испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати радиолошки методи 1 испит

[…]
октомври 1, 2018

Резултати онкологија и палијативна терапија, патологија со хистопатолошки техники и патологија

[…]
септември 28, 2018

Решенија за упис II циклус

[…]
септември 28, 2018

Решенија за упис III уписен рок

[…]
македонски