Админ_админ

септември 13, 2018

Резултати офталмологија и хематологија испит

[…]
септември 12, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Анета Ристовска Илиевска

[…]
септември 12, 2018

Резултати основи на истражување испит

[…]
септември 12, 2018

Термин за испит хирургија со нега и третман на болка

[…]
септември 12, 2018

Конкурс за II циклус студии, прв уписен рок

[…]
септември 12, 2018

Дополнителен конкурс за прв циклус студии, втор уписен рок

[…]
септември 12, 2018

Резултати социјална медицина испит

[…]
септември 12, 2018

Термин за испит исхрана и диететика 1 и 2 за санитарен инженер

[…]
септември 11, 2018

Резултати медицинска статистика со информатика испит

[…]
септември 11, 2018

Термин за практичен испит хистологија

[…]
септември 10, 2018

Резултати анатомија радиолошки технолог, медицинско лабораториски аналитичар и акушерка испит

[…]
септември 10, 2018

Резултати здравствена нега и здравствена нега 1 испит

[…]
септември 7, 2018

Резултати анатомија општа медицинска сестра и физиотерапевти испит

[…]
септември 7, 2018

Термин за испит медицинска ехосонографија, радиолошка апаратура и радиологија (физиотерапевти)

[…]
септември 7, 2018

Термин за испит радиолошки методи 1 и 2

[…]
македонски