Админ_админ

јуни 21, 2018

Резултати водење на раѓање испит

[…]
јуни 20, 2018

Резултати хигиена испит

[…]
јуни 20, 2018

Резултати протетика и ортотика испит

[…]
јуни 20, 2018

Основи принципи на МР

[…]
јуни 20, 2018

Резултати основи принципи на КТ

[…]
јуни 20, 2018

Резултати техники на снимање испит

[…]
јуни 20, 2018

Резултати радиолошка анатомија испит

[…]
јуни 20, 2018

Соопштение за практичен испит по предметот здравствена нега 2

[…]
јуни 20, 2018

Јавна одбрана на специјалистички труд на кандидатот Анета Вељановска

[…]
јуни 19, 2018

Резултати хистологија испит

[…]
јуни 19, 2018

Резултати радиотерапија 1 и 2 испит

[…]
јуни 19, 2018

Резултати основи на истражување испит

[…]
јуни 19, 2018

Термин за испит германски јазик

[…]
јуни 19, 2018

Термин за испит исхрана и диететика 1 и 2 санитарен инженер

[…]
јуни 18, 2018

Резултати инфектологија испит

[…]
македонски