Резултати од испити прв циклус

ноември 1, 2019

Резултати од испит по предметот Клиничка биохемија 2

[…]
ноември 1, 2019

Резултати од испитот по предметот Клиничка биохемија 1

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Патофизиологија

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Нуклеарна медицина

[…]
октомври 15, 2019

Резултати од испитот по предметот Ендокринологија

[…]
октомври 2, 2019

РЕЗУЛТАТИ од испит по предметот ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА СО НЕГА

[…]
октомври 2, 2019

Резултати од испитот по предметот: Менџмент во здравство

[…]
септември 30, 2019

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
септември 30, 2019

Резултати од испитот по предметот: Физикална терапија

[…]
септември 30, 2019

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ РАБОТНА И ОКУПАЦИОНА ТЕРАПИЈА

[…]
септември 30, 2019

Резултати од испитот по предметот: Екологија

[…]
септември 28, 2019

Резултати од испитот по предметот Ортопедија со травматологија

[…]
септември 28, 2019

Резултати од испитот по предметотАнестезиологија и интензивно лекување

[…]
септември 27, 2019

Резулати од испитот по предметот Трансфузиологија со имунологија

[…]
септември 27, 2019

Р Е З У Л Т А Т И Од испитот ХИСТОЛОГИЈА одржан на 26.09.2019 год.

[…]
македонски