Соопштенија прв циклус

јануари 14, 2021

Известување за вонредни студенти од III и V семестар (Практична настава III и Практична настава V)

[…]
јануари 13, 2021

Линк за предавање по предметот Хирургија

[…]
јануари 13, 2021

Термин за испит по предметот Радиографски процес

[…]
јануари 13, 2021

Термин за усно полагање кај Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

[…]
јануари 11, 2021

СООПШТЕНИЕ !

[…]
јануари 11, 2021

СООПШТЕНИЕ !

[…]
јануари 10, 2021

Распоред за колоквиумска недела (втор колоквум)

[…]
декември 30, 2020

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

[…]
декември 30, 2020

Соопштение за вонредните студенти од општа насока и акушерки (III и V семестар)

[…]
декември 29, 2020

СООПШТЕНИЕ !

[…]
декември 29, 2020

Линк за предавања кај Проф. д-р Снежана Стоилова

[…]
декември 28, 2020

Линк за предавање по предметите Медицинска социологија и Правни аспекти на мед грижа.

[…]
декември 27, 2020

Линк за предавање по предметите Паразитологија и Микробиологија

[…]
декември 25, 2020

СООПШТЕНИЕ !

[…]
декември 22, 2020

Колоквиум по предметот МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

[…]
македонски