Соопштенија прв циклус

декември 5, 2019

Известување за вежби по предметот Анатомија

[…]
декември 5, 2019

Термин за прв колоквиум по предметот Акушерство со нега I и Акушерство со нега III

[…]
декември 4, 2019

Промена на термин за вежби по предметот Здравствена нега(општа насока) V, VI,VII група

[…]
декември 4, 2019

Предавање, вежби и консултации по предметот Радиографски процес (редовни студенти)

[…]
декември 4, 2019

Известување од предметниот професор за предметот Прехранбени адитиви и пестициди

[…]
декември 3, 2019

Термин за поправен колоквиум по предметот Рад. апаратура, Мед. ехосонографија и Рад. методи

[…]
декември 2, 2019

Промена на термин за вежби по предметот Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
ноември 28, 2019

Термин за предавање и поправен колоквиум по предметот Радиолошка биологија

[…]
ноември 26, 2019

Известување за предметот Медицинска рехабилитација

[…]
ноември 25, 2019

Распоред за вежби по предметот Епидемиологија

[…]
ноември 25, 2019

Распоред за вежби по предметот Медицинска статистика со медицинска информатика

[…]
ноември 25, 2019

Термин за поправен прв колоквиум по предметот Медицинска статистика со мед информатика

[…]
ноември 25, 2019

Термин за прв колоквиум по предметот Радиолошка биологија

[…]
ноември 25, 2019

Термин за прв колоквиум по предметот Клиничка биохемија (санитарен инженер)

[…]
ноември 25, 2019

Соопштение за практичниот дел по предметот Управување со отпад

[…]
македонски