Erasmus + договори

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

СПИСОК потпишани интер-институционални договори во рамките на ERASMUS програмата (2014 и 2015)

 

 

Ред. бр. Институција (Erasmus код) Важност Номинација Област (факултет) Студенти Кадри
1. B NAMUR01 2014-2020 Зимски: 01.06.

Апл. 30.06.

 

Летен: 01.11.

Општа мед. сестрa

Акушерка

(ВМШ)

2  х 5 месеци студирање

(I циклус)

 

2х2 месеци стажирање

2 х 5 дена настава

 

2х5 дена обука

2. BG PLOVDIV01 2014-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Преработка на храна

(ФБН)

10 месеци

(I циклус)

 

3 х 5 дена
3. BG PLOVDIV05 2014-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

Преработка на храна

(ФБН)

10 месеци

(I циклус)

 

3 х 5 дена
4. BG VARNA03 2014-2021 Зимски: 30.05.

Летен: 30.11.

Општа мед. сестрa/Акушеркa

 

Физиотерапевт

(ВМШ)

2 х 6 месеци студирање

2 х 2 месеци стажирање

 

2 х 6 месеци студирање

2 х 2 месеци стажирање

1 х 5 дена настава

 

 

1 х 5 дена обука

5. BG STARA-Z01 2014/15-2020/21 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

ФБН

Ветерина

ПФ

ВМШ

ЕФ

ТФ

3 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

студирање

 

3 х 5 месеци

стажирање

3 х 5 дена настава

 

 

3 х 5 дена обука

6. BG PLOVDIV01 2014-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Eкономија

Хотелиерство, ресторани и кетеринг

Туризам и угостителство

(ФТУ)

2х5 месеци

2х5 месеци

 

 

2х5 месеци

 

(I, II, III циклус)

6 х 5 дена настава

 

6 х 5 дена обука

7. BG SOFIA06 2015-2021 Зимски: крај на јуни

Летен: крај на ноември

Информатика (ФИКТ) 2 х 5 месеци за студирање

(I, II циклус)

2 х 5 месеци за стажирање

2 х 5 дена

 

8. BG PLOVDIV02 2015-2020 Зимски: 30.05.

Летен: 30.11.

Општа мед. сестрa/Акушерка

Радиолошки техничар

Физиотерапевт

 

Лабораториски аналитичар (ВМШ)

2 х 5 месеци студирање

3х3 месеци стажирање

1х5 месеци студирање

2х3  месеци стажирање

3х5 месеци студирање

2х3 месеци стажирање

1х5 месеци студирање

2х3 месеци стажирање

1 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

9. BG PLOVDIV04 2015-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11

Педагошки науки

Психологија

(ПФ)

2 х 5 месеци за студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 месеци за студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена

 

2 х 5 дена

 

10. BG VARNA02 2015-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11

ИКТ

(ФИКТ)

3 х 5 месеци за студирање

(I, II, III циклус)

3 х 5 дена
11. BG ROUSSE01 2015-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11

Технологија на храна

(ТТФ)

3 х 5 месеци за студирање

(I, II циклус)

1 х 5 месеци за тренинг

2 х 5 дена

 

12. BG PLOVDIV05 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

Наука за храна (ТТФ)

 

 

Хотели, ресторани, кетеринг

(ФТУ)

2 х 6 месеци за студирање

(I, II, III циклус)

2 х 6 месеци за тренинг

 

2 х 6 месеци за студирање

(I, II циклус)

2 х 6 месеци за тренинг

 

2 х 5 дена (настава)

2 х 5 дена (обука)

 

2 х 5 дена (настава)

2 х 5 дена (обука)

13. BG ROUSSE01 2016-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11.

ТФ 2 х 5 месеци за студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 месеци за стажирање

1 х 5 дена (настава)

1 х 5 дена

(обука)

14. BG PLOVDIV04 2017-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11

Правни науки 2 х 10 месеци за студирање

(I, II, III циклус)

1 х 5 дена (настава)

1 (обука)

15. BG VELIKO02 2017-2021 Само ЛЕТЕН: декември

 

Стажирање: цела година

ЕФ

ПФ

ФБ

Правен

ФИКТ

ТФБ

8 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

6  х 5 настава

 

6 х 5 дена

обука

16. BG SOFIA32 2017-2021 ////////////// Право

Безбедност

(ФБ)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена настава

 

1 х 5 дена обука

17. BG PLOVDIV09 2017-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 31.12.

ЕФ

Менаџмент и администрација

Економија

6 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

6  х 5 настава

 

6 х 5 дена

обука

18. BG VARNA04 2017-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економија

Бизнис и администрација

ИКТ

Туризам

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена настава

 

1 х 5 дена обука

19. CY LARNACA01 2014-2021 ////////////// Бизнис

(ФТУ)

/////////////////////////// 2 х 5 дена
20. D BAMBERG01 2014/15-2016/17 Зимски: 15.04.

 

 

Летен: 15.10.

Педагошки, социолошки науки

(ПФ)

Економски науки

(ЕФ)

Компјутерски науки

(ФИКТ)

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

 

21. D EBERSWA01 2014-2020/21 Зимски: 30.06.

Летен: 31.12.

Туризам

(ФТУ)

5 х 5 месеци

(II циклус)

 

1 х 5 дена
22. D MUNCHEN01 2014-2021 Зимски: 01.05.

Летен: 01.11.

Германски како странски јазик (ПФ) 1 х 10 месеци (I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

23. D CHEMNIT01 2015-2021 Зимски: 15.07.

Летен: 15.01.

Филолошки науки

(ПФ)

5 х 6 месеци

(I, II, III циклус)

 

1 х 5 дена
24. D ROSTOCK01 2015-2021 Зимски: 15.07.

Летен: 15.01.

ИКТ (ФИКТ) 2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

1 х 5 дена
25. E MURCIA04 2016-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Ветерина

Агрикултура

2 х 9 месеци

(I, II, III циклус)

1 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

26. E VALLADO01 2016-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.12.

Педагошки науки

(ПФ)

4 x 4 месеци

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена настава

2 x 5 дена обука

27. F NICE01 2014-2020/21 Зимски: 15.04.

Летен: 30.09.

Економски науки Менаџмент

(ЕФ)

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

(I циклус)

 

1 х 5 дена
28. F LILLE11 2017-2021 Зисмки: 15.05.

Летен: 15.10.

Политички науки

Меѓународни односи

(Правен факултет)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

1 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

29. G IOANNINA01 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економски науки

Бизнис и администрација (ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена
30. G KOZANI02 2014-2021 ///////////// Педагошки науки

(ПФ)

///////////////////////////// 2 х 5 дена
31. G ARTA01 2017-2021 Зимски: 20.06.

Летен: 20.11.

ВМШ

Сестри

Акушерки

2 х 6 месеци настава

2 х 6 месеци обука

2 х 5 дена
32. HR RIJEKA01 2015-2020/21 Зимски: 10.06.

Летен: 10.11.

Туризам

Бизнис и администрација (ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена
33. HR ZADAR01 2014-2020/21 Зимски: 15.04.-15.05

Летен: 15.10.-15.11.

Туризам

(ФТУ)

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

34. HR ZAGREB01 2015-2021 Зимски: 10.05.

Летен: 10.11.

Сообраќај

(ТФ)

3 х 6 месеци

(I, II, III циклус)

 

 

2 х 5 дена

1 х 5 дена

35. HR ZAGREB04 2014-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 01.12.

Општа мед. сестрa

Физиотерапевт

 

Радиолошки техничар

Лабораториски аналитичар

(ВМШ)

3 х 10 месеци

(I циклус) за студирање

4 х 2 месеци за стажирање

 

3 х 10 месеци

(I циклус) за студирање

 

 

1 х 5 дена

Општа мед. сестрa

Физиотерапевт

 

36. HR OSIJEK01 2014-2021 Зимски: 01.07.

Летен: 01.12.

Преработка на храна

(ФБН)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

37. HR DUBROVN01 2014-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 15.11.

Маркетинг и менаџмент

(ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

38. HR SPLIT01

Faculty of Economics

2014-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

Бизнис и  администрација

Економија

(ЕФ)

Туризам

(ФТУ)

ИКТ

(ФИКТ)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

 

1 х 5 дена (настава)

1 х 5 дена (обука)

 

39. HR RIJEKA01 2015-2021 Зимски: 10.06.

Летен: 10.11.

ИКТ

(ФИКТ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена
40. HR ZAGREB01 2015-2021 Зимски: 10.05.

Летен: 10.11.

Прехранбена технологија (ТТФ) 2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена
41. HR GOSPIC01 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

 

Бизнис и администрација

(ЕФ)

Сообраќај

(ТФБ)

5 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

5 х 5 месеци

(I, II циклус)

10 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

42. HR OSIJEK01 2015-2021 Зимски: 01.07.

Летен: 01.12.

Педагогија

(ПФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 дена
43. HR ZAGREB08 2016-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 15.12.

Безбедност

Кризен менаџмент

ИКТ

(ФБ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена
44. HR SPLIT01

Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and  Naval Architecture

2017-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ИКТ

(ФИКТ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена
45. I FOGGIA03 2014-2021 Зимски: 01.07.

Летен: 30.11.

Правен

ЕФ

ПФ

ВМШ

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

/////////////////
46. I MILANO01 2014-2021 ////////////// Туризам и угостителство

ФТУ

///////////////////////////// 2 х 5 дена
47. I L-AQUILA01 2015-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 31.10.

ИКТ

(ФИКТ)

II циклус 2х5 месеци 4 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

48. I BERGAMO01 2015-2017 //////////// Јазици

(ФТУ)

//////////////////////////// 2 х 5 дена

 

49. IRL LIMERIC01 2014-2020/21 ///////////// Електроника и компјутерска техника

(ТФ)

///////////////////////////// 1 х 5 дена
50. LT VILNIUS10 2014-2021 Зимски: 31.05.

Летен: 30.11.

Туризам и угостителство

ФТУ

1 х 5 месеци

(I циклус)

 

1 х 5 дена
51. PL WARSZAW01 2014/15-2020/21 Зимски: 15.05.

Летен: 15.11.

Политички науки

(Правен)

1 х 10 месеци

(I, II, III циклус)

 

1 х 5 дена
52. PL LODZ02 2014-2018 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11.

Технички науки (ТФ) 2 х 10 месеци

(I, II циклус)

53. PL GLIWICE01 2017-2021 Зисмки: 01.06.

Летен: 01.12.

Сообраќај

(ТФ)

2 х 5 месеци

(I циклус)

 

1 х 5 дена
54. PL TORUN01 2014-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ФТУ 2 х 10 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена
55. PL GDANSK02 2014-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 15.12.

Електротехника и енергетика

Бизнис

(ТФ)

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 дена
56. PL SZCZECI02 2014-2020 Зимски: 31.05.

Летен: 30.11.

Туризам и угостителство

Бизнис и менаџмент

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

1 х 5 дена

57. PL LODZ01 2014-2021 Зимски: 30.06. (Appl. deadline)

Летен: 15.12.

(Appl. deadline)

Филолошки науки

(ПФ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена
58. PL WARSZAW17 2015-2021 Зимски: 30.07.

Летен: 15.11.

Бизнис и администрација

Правни науки

(ФТУ)

2 х 6 месеци

(II циклус)

 

2 х 5 дена
59. PL OPOLE01 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

 

Економија

Финансии

Менаџмент

Просторна економија

Логистика

(ФТУ)

4 х 10 месеци

(I, II циклус)

(I циклус)

 

 

(I циклус)

 

2 х 5 дена
60. PL OPOLE01 2017-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Економија

Менаџмент и администрација

(ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена
61. PL BYDGOSZ01 2017-2021 Зимски: 31.07.

Летен: 30.11.

Педагошки факултет 2 х 5 месеци

(I циклус)

 

1 х 5 дена

 

62. PL BYDGOSZ01 2017-2021 Зимски: 31.07.

Летен: 30.11.

Технички факултет 2 х 6 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 дена
63. RO BACAU01 2015-2020 Зимски: 01.07.

Летен: 01.11.

ИКТ

(ФИКТ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

(настава)

1 х 5 дена (обука)

64. RO CLUJNAO01 2015-2020 Зимски: 01.07.

Летен: 01.11.

Економски науки (ЕФ) 2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена
65. RO BUCURES09 2015-2021 Зимски: 30.06.

Летен:30.10.

ИКТ (ФИКТ) 2 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена

 

66. RO TIMISOA01 2016-2021 Зимски: 01.07.

Летен: 01.12.

Правни науки Incoming

10+5+5 (I, II, III)

3 месеци обука

Outgoing

10+5 (I, II)

Incoming

1 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

Outgoing

1 х 5 дена настава

67. SI MARIBOR12 2014-2020/21 Зимски: 30.04.

Летен: 30.10.

Општа мед. cестра

(ВМШ)

1 х 6 месеци

(I циклус)

 

1 х 5 дена
68. SI MARIBOR01 2014-2020 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

Безбедност

(ФБ)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена (настава)

1 х 5 дена (обука)

69. SI MARIBOR01 2014-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

Сообраќај

(ТФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

(настава)

1 х 5 дена (обука)

70. SI LJUBLJA01 2014-2021 Зимски: 15.05

Летен: 15.11.

Биотехнички науки

(ФБН)

2 х 6 месеци

(I, II, III циклус)

 

1 х 5 дена
71. SI MARIBOR01 2014-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

Инженерство и електротехника (ТФ) 2 х 6 месеци

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена
72. SI LJUBLJA01 2014-2021 САМО летен: 15.11. Администрација

ИКТ

(ФИКТ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена
73. SI LJUBLJA01 2014-2021 Зимски: 15.05

Летен: 15.11.

Сообраќај

(ТФ)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

1 х 5 дена
74. SI CELJE10

 

2015-2021 01.12. ЕФ

ФТУ

ФБ

/////////////////////// 3 х 5 дена

3 х 5 дена

3 х 5 дена

75. SI CELJE07 2016-2021 /////////// ////////////////////////// 1 х 5 дена
76. SI NOVO-ME09 2016-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11.

ПФ

 

2 х 5 месеци

(II циклус)

2 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

77. SI LJUBLJA01 2016-2021 Зимски: 15.05

Летен: 15.11.

Педагошки науки

(ПФ)

6 x 5 месеци – incoming

4 x 5 месеци – outgoing

4 x 5 дена настава

2 х 5 дена обука

 

78. SI MARIBOR01

 

2017-2021 Зимски: 01.07.

Летен: 01.12.

Правни науки 2 х 5 месеци

1 x 10 месеци

(I, II, III циклус)

1 х 5 настава

 

79. SI LJUBLJA01 2017-2021 САМО летен: 15.11. Правни науки 2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 настава

1 обука

80. SI MARIBOR01

 

2017-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ФИКТ 2 х 6 месеци

(I, II, III циклус)

1 х 5 дена настава
81. SI MARIBOR01

 

2017-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ФТУ

економија

2 х 5 месеци 1 х 5 настава

1 х 5 обука

82. SK NITRA01 2014-2021 Зимски: 31.05.

Летен: 30.11.

Биотехнички науки

(ФБН)

2 х 6 месеци

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена настава

2 х 5 дена обука

 

83. SK ZILINA 2017-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

ТФБ – сообраќај 3 х 6 месеци

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена настава

 

84. TR KASTAMO01 2014-2021 ///////////// Педагошки науки

(ПФ)

///////////////////////////// 2 х 5 дена настава

2 х 5 дена обука

 

85. TR TEKIRDAG01 Зимски: 15.04.-15.07

Летен: 15.04-15.11.

Економија

Финансии

Бизнис, менаџмент, администрација

(ЕФ)

2х6 месеци

2х6 месеци

2х6 месеци

 

 

(I, II, III циклус)

9 х 5 дена

(настава)

9 х 5 дена (обука)

86. TR ISTANBU18 2014-2021 Зимски: 15.08.

Летен: 15.01.

Општа мед. сестра

(ВМШ)

1 х 5 месеци

(I циклус) за студирање

2 х 2 месеци за стажирање

 

1 х 5 дена

 

87. TR SAMSUN01 2014-2021 Зимски: 15.07.

Летен: 15.11.

Туризам и угостителство (ФТУ) 2 х 10 месеци

(I, II, III циклус)

за студирање

2 х 3 месеци за стажирање

1 х 5 дена

(настава)

1 х 5 дена (обука)

88. TR KIRKLAR01 2015-2021 Зимски: 01.06.

Летен: 01.12.

Општа мед. сестра Физиотерапевт (ВМШ)

Нутриционизам (ТТФ)

1х5 месеци студирање

 

1х5 месеци студирање

 

2х5 месеци студирање

 

Стажирање вк.: 4х2 месеци

1 х 5 дена

 

 

 

1 х 5 дена

89. TR BOLU01 2015-2021 Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Општа мед. сестра

Акушеркa

Физиотерапевт

(ВМШ)

4 х 6 месеци студирање

 

 

4 х 2 месеци стажирање

 

1 х 5 дена

(настава)

1 х 5 дена (обука)

90. TR MUGLA01 2017-2021 Зимски: 30.06.

Летен: 30.11.

Педагошки науки

(ПФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

(настава)

 

91. TR EDIRNE01 2016-2021 Зимски: 01.07.

Летен:30.12.

ЕФ

ФТУ

ФИКТ

Само I циклус:

8 х 5 месеци студирање

2 х 5 дена настава

 

2 х 5 дена обука

92. UK WOLVERH01 2017-2021 ///////////// Меѓународни односи

Европски студии (ЕФ)

///////////////////////////// 2 х 5 дена
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
македонски