Редовни професори

Директор Проф. д-р Домника Рајчановска

Редовен Професор

 Заменик Директор Проф. д-р Тања Јовановска

Редовен Професор

Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска

Редовен Професор

Виш. пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска

Редовен Професор

Проф. д-р Изабела Филов

Редовен Професор

Проф. д-р Јованка Тутеска

Редовен Професор

Проф. д-р Снежана Стоилова

Редовен Професор

Вонредни професори

Асистенти, демонстратори и инструктори