И Н Т Е Р Е Н   О Г Л А С

за избор на демонстратори

како помошници во наставно-образовниот процес на првиот циклус на студии на Високата медицинска школа-Битола за академската 2023/2024

Оглас