Проф. д-р Денис Арсовски

Редовен Професор

Кадар
 • Научно истражувачка област: Спортска медицина, Социјална медицина, Ортопедија со трауматологија, Балнеологија, Медицинска рехабилитација, Работна и окупациона терапија, Неврологија, Психијатрија, Геријатрија.
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава: Спортска медицина
  Социјална медицина
  Балнеологија
  Ортопедија со трауматологија
 • Научна област во која е избран: Ортопедија, хирургија и трауматологија
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала: Д. Арсовски: ‘’Практикум по предметот Спортска медицина’’, Битола, 2016 година
  В. Продановска – Стојчевска, Д. Арсовски: ‘’Геријатрија со нега’’, Битола, 2016 година
  Д. Арсовски: ‘’Ортопедија со трауматологија’’, Битола, 2017 година
  Д. Арсовски ‘’Практикум по предметот Неврологија’’, Битола, 2017 година
  Д. Арсовски: ‘’Практикум по предметот Ургентна медицина’’, Битола, 2017 година
  Д. Арсовски: ‘’Рехабилитација во Психијатрија и ментална хигиена’’, Битола, 2017 година.
 • Сертификати: Новини во физикалната терапија и рехабилитацијата, Битола, 2015 година