Проф. д-р Изабела Филов

Редовен Професор

Кадар
 • Научно истражувачка област:
  Клиничка психијатрија
  Форензична психијатрија
  Социјална психијатрија
  Неврологија
 • Научно – истражувачки фокус:
  Клиничка психијатрија
  Форензична психијатрија
  Сестринство
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава:
  Психијатрија со нега
  Неврологија со нега
  Судска медицина
  Ургентни состојби во медицината
  Радиолошка заштита
 • Научна област во која е избран:
  Ментална хигиена и психијатрија со нега
  Патологија
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности:
  FP7 проект BECAN,(Balcan Epidemiological study on Child Abuse and Neglect)
  ADE, Adverse Childhood Experience, Светска здравствена организација
  МАТРА проект
  TEACH –VIP, Светска здравствена организација
  FETZER, Светска здравствена организација
  ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ ПЕРИОД“ИПА – 2007-2013, Јули 2013 – Септември 2014, во реализација на Високата медицинска школа
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала:
  -Публикации
  2001: Учество во изработка на монографијата „Состојбата на здравството во југоисточниот регион на РМ“2011: Практикум за тренинг на професионалци во сфера на ментално здравје„Знам!Можам!Менувам!“2014: Изабела Филов, Димитринка Јорданова Пешевска, Антони Новотни. Современ третман на менталното здравје: бaланс меѓу третманот во заедницата и институциите“. Скопје: Министерствозаздравство, 2014. ISBN 978-608-4518-50-1.УКД 616.89-057:613.86.613.86:616.89-057-Авторизирани превавања за сите наставни дисциплини
  1. I.Filov, L.Kuzmanovski, M.Tumbevska, Z.Tumbesvksi, D.Janakievski.
  Sociopsychiatric aspects of Risperidon.Book of apstract, Second international congress on Brain &Behaviour.International society on Brain and Behaviour.Annals of General Psychiatary, Thessaloniki, 2005. 4(Suppl.): С204(p.188)2. И.Филов, Д.Рајчановска Тодоровска, П.Аврамовски
  Психијатриски аспекти на параноидни состојби кај извршителина кривично дело убиство. Македонски Медицински Преглед бр.34. 2007, (стр.135)3. Д.Тодоровска, Л. Кочанковска, И Филов. Психомоторен развиток на институционализирани деца на воздраст од 6 месециМакедонски Медицински Преглед бр.34,2007, (стр.125)

  4.Л. Кочановска, Ф.Тозија, Д.Никовска, Д.Тодоровска, И.Филов, Б.Зафирова. Примена на континуирана медицинска едукација во менаџирањето со пациенти со бронхијална астм.аMEDICUS ISSN1409 63366UDC62

  5.И. Филов, Д.Тодоровска, Л.Кочановска, П.Аврамовски. Делузиите како детерминанта на криминално однесување кај лицата со ментални растројство.Емитер- македонско списание за популаризација на науката и техниката.ISSN 1409-5335 UKD 001 62

  6.Д.Тодоровска, И.Филов. Проценка на психомоторен развој на институционализирани деца.Емитер- македонско списание за популаризација на науката и техниката. ISSN 1409-5335 UKD 001 62,UKD:159.922.7:364(497.7)

  7.С.Јовановска, Р.Ханел, Т.Марковски, А.Димовски, Г.Колевски, И.Филов.Wegener ова грануломатоза на орбитата, наши искуства и преглед низлитературата:приказ на случај. Македонски Медицински Преглед.бр.60, 2000, (стр.3-4)

  8. И.Филов, Д.Тодоровска, Л.Кочанковска
  Психолошки карактеристики на параноидни извршители на Убиство.Македонски Медицински Преглед Бр.61. 2007, 1- 3, (стр.135)

  9. И.Филов, Д.Тодоровска, Л.Кочанковска. Проценка на ризикот од насилство кај лицата со ментални растројства. – MEDICUS ISSN 1409-63366UDC62 Vol.IX(1):195-202

  10.D. J. Peshevska, I, Filov, M. Raleva, M.Kishman.Clinical aspects of the interpersonal violence, between individuals with menatl disorders. Book of apstracts, World congress of psychiatry. Paris,2009.

  11.П.Аврамовски, Д.Рајчановска, И.Филов. Значајноста на промените на доплеровите бранови облици нахепаталните вени и вена порта кај пациенти со дифузни паранхиматозни заболувања на црн дро. MEDICUS ISSN 1409-63366UDC 61 Vol.XI(1):54-58

  12.Ж.Сервини, П.Аврамовски,С.Силјановски,И.Филов,Д.Т.Рајчановска. Промена на индексдот на замастување(FLI) и индексот на перфузијапод терапија со L ornithinum, Lasparticum, i Simvastatin при моно и здружена терапија.MEDICUS ISSN 1409- 63366UDC61Vol.XV(1):59-64

  13. И.Филов.Проценка на криминалниот рецидивизам меѓу Индивидуите со ментални растројства. Прилози.Одд.биол.мед.науки.МАНУ. XXXI, 2, (2010) Contributions,Sec.Biol.Med.Sci.MASA.2,p195-207(2010) ISSN 0351-3254 УДК: 616.89-008p.195-207

  14.И.Филов.Д.Ј.Пешевска.Раководење со ризикот од насилство меѓу лицата со ментални растројства.Прилози.Применети науки и медицина.Македонсконаучно друштво Битола.VIII,Бр.13-14.с.149- 162(2011) Contributions,MSS.VIII, Бр.13-14, .2,p1149-162(2011) ISSN 0420-0950 УДК: 616.89-008.444.9:159.964.(497.7)(0497.7)(047.310)

  15. И.Филов.Д.Ј.Пешевска.Коморбидитетот на менталните растројства со антисоцијалното растројство на личноста како ризичен фактор занасилство.Прилози.Применети науки и медицина.Македонсконаучно друштво Битола.VIII,Бр.13-14.с.VIII, Бр.13-14.с. 71-80(2011)Contributions,MSS.VIII, Бр.13-14,.2,p1149- 162(2011)ISSN 0420-0950 УДК:616.89- 008.444.9:159.964.(497.7)(0497.7)(047.310)

  16.I. Filov, M. Raleva, D. Peshevska Jordanova.Mental disorders, Alcohol Abuse. Receptor.Bulgarian Psychiatric Journal.No.1 2011.Vol.VIIIp.10-16

  17. K. Hazihamza, M.Raleva, F.Hani, D.J. Peshevska, I.Filov, V. Isjanovski, L. Sushevska, A.Ago, B. Gorgevski.Relationship between domestic violenceand peer violence on adolescents and use of drugs. MEDICUS. ISSN 1409-63366UDC61 Vol.XV(1):59-64

  18.К. Хаџизамза, Ф. Хани,Д Јорданова Пешевска,Р Исјановска,И.Филов Исјановски В,Л. Сушевска,А.Аго, Б. Ѓорчевски.Поврзаноста меѓу консумирањето дрога кај адолесцентите и искуствата на физичка и емоционална злоупотреба во детство. Мак Мед Преглед 2011;65(1)18-25

  19. D. Jordanova Peshevska, I. Filov, S. Dinesh, F. Tozija, M Raleva. Stregthening National Capacities to Prevent Familly Violencе.Book оf Abstract, 3th European Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Budapest, 2011.

  20.K.Haxhihamza, Charles R. Doarn, M, Ralev, D.Jordanova Peshevska, R.Isjanovska, I.Filov,V. Isjanovski, L.Sushevska.Domestic and Peer Violence in Secondary School Among Adolescents:Can Telemedicine Help? TELEMEDICINE and e-HEALTH. MARY ANN LIEBER, INC. NOVEMBER 2011.VOL.17.NO.9.

  21. I, Filov, M. Raleva, D. J. Peshevska, D. Sethi, G. R. Dimitrovska, K.Hazdi Hamza, A. Poprizova.Relationship between child maltreatment and alcohol abuse –findings from adverse childhood experience study in Republic of Macedonia.Macedonian Journal of Medical Sciences, 2014 Jun 15; 7(2)390-394

  22.D. J. Peshevska,M. Raleva, Izabela Filov, D. Sethi, T. Jordanova, K. Hazdi Hamza, F. Tozija, V. D. Ilievska. Associations between physical abuse neglect and health risk behaviour among young adolescents:results from the nayional study. Macedonian Journal of Medical Sciences, 2014 Jun 15; 7(2)384-389

  23.M. Raleva, D. J. Peshevska, I. Filov, D. Sethi, A. Novotni, D.Bonevski, K. Hazdi Hamza.Childhood abuse, household dysfuncion and the risk of attemting suicide in secondary school and University students in the Republic of Macedonia. Macedonian Journal of Medical Sciences, 2014 Jun 15; 7(2)379-383 91.G. R. Dimitrovska, I. Filov, D. Rajchanovska, P. Stefanovski, B. Dejanova. Resilience and Quality of Life in Breast Cancer Patients. OA Maced J Med Sci.2015 Dec 15; 3(4):727-731.

  24.G. Ristevska-Dimitrovska, D. Rajchanovska, S. Ristevska, T. Jovanovska, I. Filov, V. Prodanovska-Stojchevska, L. Mirchevska, J. Tuteska, T. Naumov, S. Stoilova, R. Ackovska, A. Jankulovska, Z. Zhoglev, Population based study of general health of children from rural area in Macedonia, a current perspective on health sciences, Trakya University, 2014, pp 430-439

  25. Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Бети Дејанова, Снежана Смичкоска, Марија Ралева, Изабела Филов, Депресивност и резилиентност кај жени лекувани од рак на дојка – пилот студија, Македонско Сестринство, број 1, стр 13-17, мај 2014

  26. Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања Јовановска, Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, Ленче Мирчевска, Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на семејно насилство во руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, Македонско Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014

  27. Tanja Jovanovska , Biljana Kocic, Viktorija Prodanovska Stojchevska, Domnika Rajchanovska, Izabela Filov, Biljana Bogdanova. Health protection of prisoners in the Republic of Macedonia. CBU International Conference on Innovations in Science and Education. March 23-25, 2016. Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-88042-04-4 online edition. Vol 4 (2016) DOI: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.829

  28. Viktorija Prodanovska Stojchevska, Jovica Jovanovic, Tanja Jovanovska Domnika Rajchanovska, Izabela Filov, Biljana Bogdanova. THE RELATION BETWEEN PSYCHOSOCIAL WORK FACTORS AND MUSCULOSKELETAL SYMPTOMS AMONG COMPUTER WORKERS. . CBU International Conference on Innovations in Science and Education. March 23-25, 2016. Prague, Czech Republic. ISBN
  978-80-88042-04-4 online edition. Vol 4 (2016) DOI: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.830

 • Сертификати:
  Лиценца за вешто лице од областа на психијатрија
  Македонска психијатриска асоцијација,