Проф. д-р Снежана Стоилова

Редовен Професор

Кадар
 • Научно – истражувачки фокус: Биохемија
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава:
  Биохемија
  Физиологија
  Цитологија со хумана генетика
  Хистологија
 • Научна област во која е избран: Фундаментални медицински науки
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности:
  Автор на повеќе од 120 научни и стручни трудови публикувани во земјата и странство. Одржани голем број на предавања и презентации на научни и стручни настани во земјата и странство.
  Учесник во голем број на научно-истражувачки проекти (листа од последните четири):
  -2015 – 2017 – “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning” – TERRA MED. IPA Cross – Border Programme, Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013.
  -2012 – 2014 – “Derliver Pre-School Alternative Services” – EARLY CHILDHOOD CARE. IPA Cross – Border Programme, Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013.
  -2010 – 2013 – “Strenghtening the Implementation of EU Modernization Agenda in WB Region by Building Capacity for Structural Reform” – STREW. TEMPUS PROJECT.
  2010 – 2013 – “Streightening Quality Assurance System Within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planing” – CUBIK. TEMPUS PROJECT.
  Реализирано голем број на академски посети и студиски престои на еминентни универзитети (листа од неколку):
  -2014 – academic visit, University of Uppsala, Sweden.
  -2013 – academic visit, University of Bologna, Italy.
  -2012 – academic visit, University of Ankara, Turkey.
  -2003 – academic education program, Oxford University, England (scholarship of British council).
  -2001 – Education program in International Health, Georgetown University, Washington D.C., USA (scholarship of USAID).
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала:
  ЦИТОЛОГИЈА (скрипта за интерна употреба)
  БИОХЕМИЈА (авторизирани предавања)
  ХИСТОЛОГИЈА (авторизирани предавања)
  ПРАКТИКУМ за ВЕЖБИ по БИОХЕМИЈА
 • Сертификати: Голем број на сертификати, награди и признанија од академски и општествен карактер.