Проф. д-р Зоран Николовски

Редовен Професор

Кадар
 • Научно – истражувачки фокус: Француска лексикологија, Социолингвистика, Јазична политика
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава: Француски јазик
 • Научна област во која е избран: Романистика
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности:
  Z. Nikolovski: « À proposdequelquesgallicismesdansledialectecontemporaindeBitola », Трибина „Битола во светлината на француско-македонските односи“, XIV Меѓународна тркалезна маса „Франција, Македонија, Европа: минато, сегашност и иднина“, 14. 05. 2004.
  З. Николовски: „Францускиот јазик во науката и техниката“, Меѓународна научна конференција „Јазични и културни проникнувања низ преведувањето и толкувањето“, 26-27 септември 2012, Скопје, Катедра за преведување и толкување, Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје.
  З. Николовски: „Францускиот јазик како средство за информирање на потрошувачот и заштита на работникот“, Меѓународна научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, Здружение „Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, Институт за социолошки и политичко-правниистражувања-Скопје и Економски факултет-Прилеп, Крушево, 19-20 октомври 2013.
  З. Николовски: „Поимот јазична политика“, Хоризонти, бр. 8, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, 2012.
  Z. Nikolovski: « Contribution de la Commission générale de terminologie et de néologie à la traduction de certains anglicismes dans la langue française », Conférence international « LANGUES ET MÉTIERS, LANGUES ET COUTUMES », organisé par le Département de Français de la Faculté des Langues Étrangères, Université de Tirana, Tirana, le 18 mars 2013.
  Z. Nikolovski: « Traduction de certains anglicismes dans le domaine de l’armement et de l’armée », Conférence internationale « Langage(s) et traduction », Figement et imaginaire linguistique, Université de Bucarest, Bucarest, 9-12 septembre 2013.
  З. Николовски: „Улогата на електронските лексикографски ресурси за француски јазик во истражувања на заемките“, Меѓународен симпозиум „Електронските ресурси и филолошките студии“, Филолошки факултет “Блаже Конески”-Скопје, Скопје, 12-13 септември 2013 година.
  З. Николовски: „Терминолошко збогатување на францускиот јазик“, Учител, Педагошки факултет-Битола, Битола, 2013.
  Z. Nikolovski: “Language policy, language planning or language editing”, Horizons, Volume 15, University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Bitola, 2014.
  Z. Nikolovski: “Emprunts lexicaux anglais en français dans l’aéronautique et l’astronautique, IIIe Colloque international: Langues sur Objectifs Spécifiques : Passé, Présent, Future Fon-Belgrade, Université de Belgrade, Belgrade, 26-27 septembre 2014.
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала:
  З. Николовски: СовременатајазичнаполитиканаФранцијавоодноснафранцускиот и регионалнитејазици, Педагошкифакултет&КироДандаро, Битола, 2003.
 • Сертификати:
  Сертификат за семинар за француски јазик, Бургоњскиуниверзитет-Дижон, стипендист на француската влада
  Stage de formationintensivepourprofesseurs, CAVILAM-Vichy, France, boursier du gouvernement français