Prof. d-r Tanja Jovanovska

Full Professor

Professors
 • Научно – истражувачки фокус:
  Фундаментални медицински науки
  Клиничка медицина
 • Наставно – научни дисциплини кои ги предава:
  Анатомија
  Кинезиологија
  Интерна медицина со ревамтологија и нега
  Современи дијагностички методи во медицината
  Интерна медицина со нега
 • Научна област во која е избран: Фундаментална медицина
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности: /
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала: Авторизирани предавања по дадените предмети, голем број на научни и стручни трудови
 • Сертификати: Поседува сертификати за присуство на повеќе домашни и меѓународни семинари и конгреси.