Prof. d-r Tome Naumov

Full Professor

Professors
 • Научно – истражувачки фокус:
  Животна средина и одржлив развој.
  Социјална и хумана екологија
  Методологија на истражување
 • Научна област во која е избран:
  22501; 51 106 – Животна средина, Социјална Екологија,
  51109- Основи на Истражување
 • Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности:
  1.Согледување на можностите за решавање на проблемот со цврстиот и комунален отпад во Битола
  – координатор на проектот. Институт за трајни заедници Вермонт, САД. Реализиран во 2001 година.2.Зголемување и заштеда на енергијата и поефикасно искористување на енергијата во Р. Македонија. Регионален центар за заштита на животната средина за Централна и Источна Европа – чесник, Скопје 2001година.3.еколошка едукација во формалното образование на земјите од Југоисточна Европа – Биосфера,
  Центар за едукација, заштита на животната средина и природата- делот за Република Македонија 2003 година.( раководител на стручен тим)4.Заштита на Преспа Паркот EIА/SЕА анализа, меѓународен проект на Република Грција, Република Албанија и Република Македонија, Финансиран од Владата на Р. Грција.
  Национален координатор, Атина 2007 година.5. Други студии , стручни трудови и рецензии.
 • Стручна литература, учебници, учебни помагала:
  Социјална Екологија, учебник за студенти ,1996 годинаЕкологија со дефендологија, учебник за студенти, 2002 година.Дефендологија, учебник за студенти, 2003 годинаЖивотна средина и одржлив развој, учебник за студенти, 2006 година.Еколошко здравствен лексикон, лексикогравско – лингвистичко помагало за студенти.
 • Сертификати:/